Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

zmsvphTvO1KY4KqFMOdNoDJYlHxDdygHFdVl2ZLySk4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

eTNqT-In7IvuVMYwkk8QyU2oMO9-jM9dU_EZUXw6Ppk_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jPW6XNtGav5-ndbDxiCt2lWq-mVWlWREVMAWjY3O2EQ_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jFzxjcQ7qjfrSEBKGg1ETppFbwYESUwBWsWu6wyKAYw_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

uL3grdV87vS70D-F-4bOT0kNn3ceB1hQnXUljtzCSVM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

wu6A7vwk935K3P4voeeRT_ZhAlaMUKbumuKnvATVgrIIvWSbqjhwYUyafw_e-LDVQhfRhpyLy486O7Wum2mB6Q

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

(2017-09-01)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku informuje, iż w terminie 06.09.2017 r. do 08.09.2017r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Kwota środków KFS do rozdysponowania w ogłoszonym naborze wynosi 26.961,10 zł.


W 2017 roku środki limitu KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego w następujących priorytetach ustalonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

UWAGA:

Informacje nt. zawodów deficytowe w 2017 roku można znaleźć:

 

Komentarz do stosowania priorytetów wydatkowania KFS w 2017 r.pdf


Uzyskaną pomoc de minimis można zweryfikować za pomocą strony internetowej SUDOPlink otworzy się w nowym oknie


 

W związku z dużym zainteresowaniem tą formą wsparcia oraz ograniczoną pulą środków dostępnych w prowadzonym naborze, informujemy iż w pierwszej kolejności finansowanie będzie przysługiwało Wnioskodawcom, którzy nie byli objęci wsparciem tą formą w 2017 oraz 2016 roku.


Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań obejmujących:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się
  o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeżeli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Kompletnie wypełnione wnioski należy składać w wyznaczonym terminie, wSekretariacie Urzędu - pokój Nr 23 (II piętro), przesyłać pocztą tradycyjnąna adres: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku, ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko(decyduje data wpływu wniosku do Urzędu), lub przesłać w formie elektronicznej pod warunkiem posiadania:

 1. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
 2. podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

 

Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane. Fakt terminowego złożenia wniosku nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia.

 

Obowiązujący druk wniosku wraz z wymaganymi załącznikami oraz „Zasady finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.” wraz z „Kryteriami oceny wniosków o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS” dostępne są na stronie internetowej Urzędu, a także u specjalistów ds. rozwoju zawodowego w pok. Nr 15 (I piętro).


Informacje na temat prowadzonego naboru można uzyskać w pok. Nr 15 (I piętro). Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Pracodawcami jest Pani Anna Jagusiak - Specjalista ds. rozwoju zawodowego, Nr tel. 14 66 46 277 lub e-mail: szkolenia@pup-brzesko.pl.  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
plik w formacie PDF Komentarz do stosowania priorytetów wydatkowania KFS w 2017r.pdf 01-09-17 09:54 97.42KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 97.42KB) pobierz
plik w formacie PDF Kryteria oceny wniosków KFS 2017.pdf 01-09-17 09:54 77.31KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 77.31KB) pobierz
plik w formacie ODT Wniosek o finansowanie działań z KFS w 2017 r.odt 03-10-17 14:45 155.1KB pobierz plik w formacie ODT (rozmiar: 155.1KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o finansowanie działań z KFS w 2017 r.pdf 03-10-17 14:45 490.75KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 490.75KB) pobierz
plik w formacie PDF Zał. Nr 4 do Wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 01-09-17 09:53 82.79KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 82.79KB) pobierz
plik w formacie ODT Zał. Nr 6 do wniosku - Program kształcenia ustawicznego / Zakres egzaminu.odt 03-10-17 14:46 106.24KB pobierz plik w formacie ODT (rozmiar: 106.24KB) pobierz
plik w formacie PDF Zał. Nr 6 do Wniosku - Program kształcenia ustawicznego / Zakres egzaminu.pdf 03-10-17 14:46 162.13KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 162.13KB) pobierz
plik w formacie PDF Zasady finansowania działań z KFS w 2017 r.pdf 01-09-17 09:54 121.05KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 121.05KB) pobierz
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 479985
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl