Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

zmsvphTvO1KY4KqFMOdNoDJYlHxDdygHFdVl2ZLySk4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

eTNqT-In7IvuVMYwkk8QyU2oMO9-jM9dU_EZUXw6Ppk_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jPW6XNtGav5-ndbDxiCt2lWq-mVWlWREVMAWjY3O2EQ_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jFzxjcQ7qjfrSEBKGg1ETppFbwYESUwBWsWu6wyKAYw_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

uL3grdV87vS70D-F-4bOT0kNn3ceB1hQnXUljtzCSVM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

wu6A7vwk935K3P4voeeRT_ZhAlaMUKbumuKnvATVgrIIvWSbqjhwYUyafw_e-LDVQhfRhpyLy486O7Wum2mB6Q

Nabór wniosków o refundację kosztów na wynagrodzenie oraz składki ZUS dla bezrobotnych do 30 roku życia - OSTATNI NABÓR WNIOSKÓW

(2017-09-18)


Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz składki ZUS dla bezrobotnych do 30 roku życia w terminie od 25 września do 29 września 2017 r.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymania wsparcia w ramach rządowego programu "Praca dla Młodych", który został przyjęty do realizacji w latach 2016 - 2018.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwość wypłaty refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia osób bezrobotnych do 30 roku życia istnieje wyłącznie do 31.12.2018 r.

W ramach prowadzonego naboru zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej będzie musiało nastąpić od dnia 01.11.2017 r.


Wnioski należy składać na Sekretariacie - pok. 23 (II piętro) lub przesyłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu). Wnioski składane poza wyznaczonymi terminami nie będą podlegały rozpatrzeniu. Fakt terminowego złożenia wniosków nie gwarantuje ich pozytywnego rozpatrzenia.

Z możliwości refundacji może skorzystać pracodawca funkcjonujący na rynku przez okres co najmniej 6 miesięcy, który:

 • w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie dokonywał zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • nie zwiesił działalności  w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • w dniu złożenia wniosku nie zalega z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych,
 • nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację,
 • w okresie 365 dni przed złożeniem niniejszego wniosku nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie,
 • nie otrzymał decyzji Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy uzyskanej w okresie wcześniejszym uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem,
 • dokonał całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z zawartych umów,
 • refundacja, o której mowa w § 1 ust. 1 nie przekroczy łącznie z inną pomocą ze środków publicznych - niezależnie od formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzielonej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, limitu dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy,
 • w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku wywiązywał się z umów zawartych z tut. Urzędem (analizie poddane zostaną umowy nowo zawarte oraz te których kontynuacja przebiegała w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku).
 

W przypadku, gdy pracodawca wnioskuje o utworzenie kilku miejsc pracy Urząd zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości organizowanych miejsc ze względu na dostępną ilość środków finansowych na tę formę aktywizacji, stan zatrudnienia w firmie oraz ilość umów zawartych między Powiatowym Urzędem Pracy w Brzesku a danym pracodawcą, w okresie ostatnich 12 miesięcy.


Obowiązująca wersja wniosku: 2017 (1)

UWAGA WAŻNA INFORMACJA:

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy dokładnie zapoznać się z jego treścią, zasadami przyznawania refundacji kosztów na wynagrodzenie obowiązującymi w PUP Brzesko oraz stosownymi aktami prawnymi.

 • Wnioskodawca składado Urzędu kompletnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami określonymi we wniosku.
 • Wnioski przygotowane przy użyciu innego formularza będą wymagały powtórnego złożenia na obowiązującym druku.
 • Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy dokładnie zapoznać się z jego treścią, niniejszymi zasadami oraz aktami prawnymi regulującymi przyznawanie refundacji.
 • Wniosek należy wypełnić w sposób czytelny, wpisując treść w każde miejsce przeznaczone do uzupełnienia nie zostawiając pustych pól. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdą w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”. Wszelkich poprawek należy dokonywać poprzez skreślenie
  i zaparafowanie.
 • Do wniosku należy dołączyć dokumenty wyłącznie w formie kserokopii – oryginały należy zachować, gdyż wniosek wraz z załączonymi dokumentami pozostaje w aktach sprawy w takiej formie, w jakiej został złożony. Urząd nie sporządza kserokopii dokumentów do wniosku.
 • Składany wniosek wraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia załącznikam i powinien być trwale spięty.
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 597788
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl