Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

zmsvphTvO1KY4KqFMOdNoDJYlHxDdygHFdVl2ZLySk4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

eTNqT-In7IvuVMYwkk8QyU2oMO9-jM9dU_EZUXw6Ppk_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jPW6XNtGav5-ndbDxiCt2lWq-mVWlWREVMAWjY3O2EQ_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jFzxjcQ7qjfrSEBKGg1ETppFbwYESUwBWsWu6wyKAYw_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

uL3grdV87vS70D-F-4bOT0kNn3ceB1hQnXUljtzCSVM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

wu6A7vwk935K3P4voeeRT_ZhAlaMUKbumuKnvATVgrIIvWSbqjhwYUyafw_e-LDVQhfRhpyLy486O7Wum2mB6Q

Nabór wniosków o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób uprawnionych

(2018-02-27)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku informuje, iż od dnia 1 marca 2018 r. rozpocznie się nabór wniosków sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

O finansowanie kosztów studiów podyplomowych mogą ubiegać się osoby uprawnione, legitymujące się wykształceniem wyższym, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności osób, które w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie były aktywizowane w ramach środków finansowych Urzędu (z wyłączeniem osób, które uczestniczyły w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy), które:

 • planują rozpoczęcie studiów lub są w ich trakcie
 • wystąpią z wnioskiem co najmniej miesiąc przed terminem płatności za studia.

Osoba bezrobotna może ubiegać się o skierowanie na szkolenie jeżeli ustalono dla niej profil pomocy oraz opracowano indywidualny plan działania, z których wynika możliwość zastosowania tej formy wsparcia.

Wyklucza się możliwość:

 • finansowania kosztów studiów na więcej niż jednym kierunku
 • finansowania zaległych kosztów należnych za studia
 • refundacji kosztów już poniesionych przez wnioskodawcę.

Zasady naboru wniosków:

 • Osoba uprawniona ubiegająca się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych składa stosowny wniosek wraz z wymaganym załącznikiem.
 • Obowiązujący druk wniosku o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych dostępny jest u specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz na stronie internetowej Urzędu: www.pup-brzesko.pl, w zakładce „Szkolenia” pn. „Studia podyplomowe”. Wnioski przygotowane przy użyciu innego formularza pozostaną bez rozpatrzenia.
 • Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy dokładnie zapoznać się z jego treścią, niniejszymi zasadami oraz aktami prawnymi regulującymi finansowanie kosztów studiów podyplomowych ze środków Funduszu Pracy.
 • Wniosek należy wypełnić w sposób czytelny wpisując treść w każde miejsce przeznaczone do uzupełnienia, nie zostawiając pustych pól. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdą w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”. Wszelkich poprawek należy dokonywać poprzez skreślenie i zaparafowanie.
 • Celem uzasadnienia potrzeby sfinansowania kosztów studiów podyplomowych wnioskodawca dodatkowo może do wniosku dołączyć:
  * uzasadnienie potrzeby ukończenia studiów sporządzone przez pracodawcę lub
  * uzasadnienie potrzeby ukończenia studiów w związku z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych na ten cel w 2018 roku w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski osób uprawnionych posiadających uzasadnienie ukończenia studiów podyplomowych sporządzone przez pracodawcę.

 • Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu - w Sekretariacie Urzędu – pokój Nr 23, II piętro lub przesyłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu). Składany wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty.
 • Informacja o terminie rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków podawana jest do wiadomości na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu. Osoba uprawniona może w prowadzonym naborze złożyć tylko jeden wniosek.
 • Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu. Wniosek może być uwzględniony po spełnieniu warunków określonych w niniejszych zasadach, jeżeli jest prawidłowo sporządzony oraz gdy Urząd dysponuje środkami na jego sfinansowanie.
 • Wnioski niekompletne i nieczytelne, bez obowiązkowo wymaganego załącznika, niepodpisane we wskazanych miejscach lub podpisane przez osobę nieupoważnioną - NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
 • Przyznanie dofinansowania kosztów studiów podyplomowych jest formą fakultatywną. Możliwość finansowania oraz wysokość finansowanej kwoty zależna jest od:
  1) wysokości kosztów studiów
  2) posiadanych przez Urząd środków finansowych na ten cel.
 • Podejmując decyzję o sposobie rozpatrzenia wniosku uwzględnia się:
  1) posiadane przez kandydata kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, zdolność do podjęcia pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie lub zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi oraz możliwość przedłożenia osobie bezrobotnej propozycji odpowiedniej pracy,
  2) korzystanie przez wnioskodawcę z usług urzędu w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
  3) uzasadnienie potrzeby sfinansowania kosztów studiów podyplomowych, w szczególności sporządzone przez potencjalnego pracodawcę,
  4) okres pozostawania w ewidencji urzędu pracy.

Koszty studiów podyplomowych mogą zostać sfinansowane w całości lub części.

Szacowana liczba osób, którym może zostać przyznane dofinansowania w 2018 roku: 4 osoby.

 


Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 642032
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl