Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

zmsvphTvO1KY4KqFMOdNoDJYlHxDdygHFdVl2ZLySk4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

eTNqT-In7IvuVMYwkk8QyU2oMO9-jM9dU_EZUXw6Ppk_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jPW6XNtGav5-ndbDxiCt2lWq-mVWlWREVMAWjY3O2EQ_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jFzxjcQ7qjfrSEBKGg1ETppFbwYESUwBWsWu6wyKAYw_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

uL3grdV87vS70D-F-4bOT0kNn3ceB1hQnXUljtzCSVM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

wu6A7vwk935K3P4voeeRT_ZhAlaMUKbumuKnvATVgrIIvWSbqjhwYUyafw_e-LDVQhfRhpyLy486O7Wum2mB6Q

RODO - klauzule informacyjne

(2018-05-25)

 

RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

 

RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych.

Celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej.

Nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wprowadza szereg zmian, które dotyczą wszystkich podmiotów gospodarczych mających do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych. Kluczowe z nich dotyczą:

 • poszerzenia zakresu stosowania przepisów Rozporządzenia na przedsiębiorców działających poza UE
 • rozszerzenia definicji pojęcia danych osobowych, tak by uwzględniała ona możliwości rozwoju technologicznego
  i pojawienie się nowych form identyfikacji (dane genetyczne/dane biometryczne/dane dotyczące zdrowia)
 • pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • obowiązku wyznaczania Inspektora Ochrony Danych
 • podejścia opartego na ryzyku – im mniej potencjalnych zagrożeń dla danych, tym mniej obowiązków na podmiocie administrującym lub przetwarzającym dane
 • obowiązku zgłaszania naruszeń (organowi nadzorczemu, administratorowi danych) i powiadamiania podmiotu danych.
 • prawa do „bycia zapomnianym”
 • uproszczenia przepisów dotyczących międzynarodowego przekazywania danych osobowych
 • doprecyzowania obowiązków podmiotów przetwarzających dane
 • prawa dostępu do danych, poprawiania ich, uzupełniania i przenoszenia między systemami.
 
 Klauzula informacyjna dla osób, których dane przetwarzane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku.

Zostałem/am poinformowany/a:

 • Administratorem moich danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko, tel. 14/ 66 305 22, adres e-mail: urzad@pup-brzesko.pl.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych to: tel. 14/ 66 46 278, adres e-mail: inspektor@pup-brzesko.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany
  w punkcie I.
 • Administrator będzie przetwarzał moje dane w celu rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy
  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku oraz / lub realizacji zadań, usług i instrumentów rynku pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.), jak również aktów wykonawczych do tej ustawy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Odbiorcami moich danych osobowych będą: pracodawcy i przedsiębiorcy współpracujący z Administratorem danych
  w związku z realizacją zadań, usług i instrumentów rynku pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
  Ponadto odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa oraz firma SYGNITY, z którą zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, a która jest producentem oprogramowania i świadczy dla nas usługi IT
  w zakresie eksploatacji jego użytkowania.
 • Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe wynikające z rejestracji w Urzędzie oraz realizowanych zadań, w tym zawartych umów będą przetwarzane
  i przechowywane ze względów archiwalnych
  zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku.
 • Zgodnie z RODO mam prawo i przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych; prawo do ich sprostowania (poprawiania); usunięcia, jak również prawo ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
 • W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.
 • Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • Podanie przeze mnie danych osobowych ma charakter dobrowolny lecz jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji zadań, w tym zawarcia stosownych umów. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku oraz / lub korzystania z usług i instrumentów rynku pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również aktów wykonawczych do tej ustawy.
 • W procesie analizy mojej sytuacji i szans na rynku pracy Administrator danych podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. W oparciu o dane dostępne w karcie rejestracyjnej oraz w trakcie wywiadu prowadzonego z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku. Decyzje te są podejmowane automatycznie w oparciu o system informatyczny udostępniony przez Ministra właściwego do spraw pracy. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na formy pomocy jakimi mogę zostać objęta/objęty w ramach usług i instrumentów rynku pracy wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany odbywa się zgodnie z art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnych.
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 617237
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl