Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

zmsvphTvO1KY4KqFMOdNoDJYlHxDdygHFdVl2ZLySk4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

eTNqT-In7IvuVMYwkk8QyU2oMO9-jM9dU_EZUXw6Ppk_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jPW6XNtGav5-ndbDxiCt2lWq-mVWlWREVMAWjY3O2EQ_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jFzxjcQ7qjfrSEBKGg1ETppFbwYESUwBWsWu6wyKAYw_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

uL3grdV87vS70D-F-4bOT0kNn3ceB1hQnXUljtzCSVM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

wu6A7vwk935K3P4voeeRT_ZhAlaMUKbumuKnvATVgrIIvWSbqjhwYUyafw_e-LDVQhfRhpyLy486O7Wum2mB6Q

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

(2018-06-22)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku informuje, iż w terminie od 28 czerwca
do 4 lipca 2018r. prowadzony będzie trzeci nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

O środki KFS może ubiegać się pracodawca, który funkcjonuje na rynku co najmniej 6 miesięcy, zamierza inwestować
w podnoszenie kompetencji pracowników lub własnych kompetencji, celem zapobiegania utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki tj.:

 • niedopasowania wykształcenia do potrzeb rynku pracy
 • dezaktualizacji wiedzy / umiejętności / uprawnień
 • konieczności dostosowania wiedzy/umiejętności/uprawnień do potrzeb nowych technologii.

 

Pracodawca może przeznaczyć środki KFS na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy obejmujących:

 

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
 • egzaminy umożliwiające nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu szkolenia
 • ubezpieczenie NNW w związku z podjęciem kształcenia.

 

Limit środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozostający do dyspozycji w ogłoszonym naborze wynosi:
61 529,00 zł.


Z uwagi na ograniczone środki finansowe informujemy, iż  w pierwszej kolejności wsparcie adresowane jest do pracodawców, którzy dotychczas nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.


Wydatkowanie środków KFS z limitu na 2018 rok musi być zgodne z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogólnokrajowymi priorytetami wydatkowania, w ramach których realizowane będzie:

 

Priorytet 1 - wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Priorytetu 1 winno być realizowane wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności ogólno – zawodowych, w tym tzw. kompetencji miękkich o ile są one powiązane z wykonywaniem pracy
w zawodzie deficytowym. Wnioskodawca musi udowodnić, że wskazana forma kształcenia dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu brzeskiego lub województwa małopolskiego.

UWAGA:

Zawody deficytowe, w których zgodnie z wyżej wymienionym priorytetem w 2018 roku może zostać sfinansowane kształcenie ustawiczne pracowników lub pracodawcy określane będą na podstawie:


Priorytet 2 - wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem
w firmach nowych technologii i narzędzi pracy

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wnioskodawca musi udowodnić że w ciągu roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu, zostały / zostaną zakupione nowe maszyny, narzędzia bądź wdrożone nowe technologie i systemy,
a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi / planowanymi do wprowadzenia zmianami. Wsparciem w ramach tego priorytetu mogą być objęci pracownicy, którzy w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych na stanowisku pracy korzystają lub będą korzystać z nowych technologii i narzędzi pracy.

 

Priorytet 3 - wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wnioskodawca musi udowodnić że pracownik przez co najmniej 15 lat wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i jednocześnie nie przysługuje mu prawo do emerytury pomostowej – wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1 a wykaz prac o szczególnym charakterze stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.).


W 2018 roku Pracodawca może otrzymać środki finansowe w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 6.000 zł w danym roku na jednego uczestnika
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 6.000 zł w danym roku na jednego uczestnika – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorstw

Urząd sfinansuje koszty kształcenia ustawicznego wskazanego uczestnika, w maksymalnie 2 formach kształcenia.

Dodatkowe koszty związane z realizowanym kształceniem takie jak: koszty wyżywienia, zakwaterowania, koszty dojazdu na szkolenie, koszty delegacji, naliczony podatek VAT (w przypadku, gdy do nabywanego szkolenia nie ma zastosowania zwolnienie od podatku VAT, a pracodawca korzysta z prawa do odzyskania równowartości naliczonego podatku VAT) – nie podlegają finansowaniu z KFS.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawcy składa stosowny wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności, w terminie ogłoszonego naboru wniosków.

Rozpoczęcie realizacji działań w ramach kształcenia ustawicznego powinno zostać zaplanowane nie wcześniej niż po upływie 30 dni od zakończonego naboru wniosków. Planując termin rozpoczęcia wnioskowanych działań należy uwzględnić, iż działania te mogą rozpocząć się dopiero po zawarciu z Urzędem stosownej umowy.

Przy rozpatrywaniu złożonego wniosku uwzględnia się:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok
 2.  zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego
  (np. Certyfikat ISO, Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna, Akredytacja kuratorium oświaty, Akredytacja Centrów Egzaminacyjnych ECDL – pracodawca winien załączyć kserokopie posiadanych certyfikatów)
 5. w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego
  (w przypadku finansowania kształcenia ustawicznego na kursach pracodawca winien załączyć kserokopię dokumentu, na podstawie którego wskazany realizator kursów prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, jeżeli informacja na ten temat nie jest dostępna w publicznych rejestrach elektronicznych np. PKD w CEiDG lub KRS, RIS)
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS
  (w przypadku wniosku dotyczącego kształcenia ustawicznego samego pracodawcy, plany dotyczące dalszego zatrudnienia należy zastąpić informacją na temat planów co do działania firmy w przyszłości)
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa
  w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy

  W ramach powyższego kryterium Urząd oceni:
  • średni koszt kształcenia jednej osoby
  • dotychczasowe korzystanie z finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy oraz wywiązywanie się z przedmiotowych umów
  • okres funkcjonowania firmy na rynku
  • miejsce świadczenia pracy przez uczestników kształcenia
  • prawidłowość przygotowania wniosku na dzień jego złożenia.

Kompletnie wypełnione wnioski należy składać w wyznaczonym terminie, w Sekretariacie Urzędu - pokój Nr 23 (II piętro), przesyłać pocztą tradycyjnąna adres: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku, ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu), lub przesłać w formie elektronicznej pod warunkiem posiadania:

 1. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
 2. podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

 

Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane. Fakt terminowego złożenia wniosku nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia.

 

Obowiązujący druk wniosku wraz z wymaganymi załącznikami oraz „Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy” wraz z kryteriami oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu, a także u specjalistów ds. rozwoju zawodowego w pokój nr 15 (I piętro).  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
plik w formacie PDF Program kształcenia ustawicznego / zakres egzaminu 2018(2) 16-05-18 11:40 59.54KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 59.54KB) pobierz
plik w formacie ODT Program kształcenia ustawicznego / zakres egzaminu 2018(2) 16-05-18 11:40 21.91KB pobierz plik w formacie ODT (rozmiar: 21.91KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z załącznikami - wersja 2018(4) 15-10-18 12:41 210.31KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 210.31KB) pobierz
plik w formacie ODT Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z załącznikami - wersja 2018(4).odt 15-10-18 12:40 170.95KB pobierz plik w formacie ODT (rozmiar: 170.95KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 4 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 16-05-18 11:41 82.79KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 82.79KB) pobierz
plik w formacie PDF Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy 16-05-18 11:36 108.28KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 108.28KB) pobierz
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 643348
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl