Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

zmsvphTvO1KY4KqFMOdNoDJYlHxDdygHFdVl2ZLySk4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

eTNqT-In7IvuVMYwkk8QyU2oMO9-jM9dU_EZUXw6Ppk_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jPW6XNtGav5-ndbDxiCt2lWq-mVWlWREVMAWjY3O2EQ_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jFzxjcQ7qjfrSEBKGg1ETppFbwYESUwBWsWu6wyKAYw_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

uL3grdV87vS70D-F-4bOT0kNn3ceB1hQnXUljtzCSVM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

wu6A7vwk935K3P4voeeRT_ZhAlaMUKbumuKnvATVgrIIvWSbqjhwYUyafw_e-LDVQhfRhpyLy486O7Wum2mB6Q

Nabór wniosków o organizację stażu

(2018-07-03)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku ogłasza nabór wniosków
o organizację stażu w terminie
  od 9 do 13 lipca 2018 r.

Staż organizuje się w pierwszej kolejności u Organizatorów, którzy:

 • deklarują zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakończonym stażu,
 • organizują miejsce stażu na terenie powiatu brzeskiego,
 • funkcjonują na rynku co najmniej 6 miesięcy,
 • nie otrzymali wsparcia w tej formie w danym roku,
 • organizują staż w zawodach, w których Urząd nie dysponuje ofertami pracy dla osób bezrobotnych,
 • nie organizują stażu na stanowiskach związanych z wykonywaniem czynności ogólnobudowlanych.

W prowadzonym naborze staże realizowane będą dla:

 • osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi - 25 miejsc
 • osób bezrobotnych długotrwale - 10 miejsc.
 

Okres stażu

Wymagana deklaracja zatrudnienia*

5 miesięcy

3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy

* w przypadku wniosków, w których nie zostanie zawarta deklaracja zatrudnienia, staż będzie organizowany wyłącznie, jeżeli liczba wniosków od pracodawców deklarujących zatrudnienie nie wyczerpie puli środków przeznaczonych na ten cel w danym naborze, a jego realizacja będzie uzasadniona sytuacją zawodową osoby bezrobotnej wskazanej we wniosku - maksymalny okres stażu będzie wynosił 3 miesiące.

Przy wyborze Organizatorów stażu Urzęd kieruje się:

 • zasadą celowości, efektywności oraz oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych przy zawieraniu przedmiotowych umów,
 • zasadnością skierowania osób bezrobotnych na tworzone miejsce stażu, w szczególności w sytuacji dysponowania dla nich ofertami odpowiedniej pracy, efektami rekrutacji prowadzonych przez tut. Urząd na tożsame lub pokrewne stanowiska stażu, lub na rzecz danego pracodawcy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku
 • dotychczasową współpracą Organizatora z Urzędem, w szczególności efektywnością zatrudnieniową uzyskaną
  z dotychczas zawartych umów,
 • wysokością otrzymanego przez Organizatora wsparcia finansowego w danym roku budżetowym.

Do odbycia stażu Starosta może skierować bezrobotnych, dla których ustalono profil pomocy oraz opracowano indywidualny plan działania, z których wynika możliwość zastosowania tej formy wsparcia. Wsparcie w formie stażu skierowane jest w pierwszej kolejności do osób bezrobotnych, które:

 • nie uczestniczyły w okresie ostatnich 6 miesięcy w programie finansowanym ze środków PUP w Brzesku,
 • nie odbywały stażu finansowanego przez PUP w Brzesku,
 • nie wykonywały pracy, nie odbywały stażu oraz przygotowania zawodowego młodocianych u Organizatora stażu.

Do odbycia stażu nie będą kierowane osoby pozostające z Organizatorem stażu w najbliższym stopniu pokrewieństwa (rodzic – dziecko, dziecko – rodzic, rodzeństwo), małżonkowie oraz osoby, których adres zamieszkania jest taki sam jak adres wskazany przez organizatora stażu jako miejsce jego odbywania.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku z uwagi na ograniczone środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych w bieżącym roku nie finansuje osobom bezrobotnym kosztów przejazdu na staż.

W sposób ciągły prowadzony jest nabór wniosków dla pracodawców zainteresowanych przyjęciem na staż osób powyżej 50 roku życia lub osób niepełnosprawnych powyżej 30 roku życia. Zachęcamy do kontaktu z pracownikami Urzędu celem uzyskania szczegółowych informacji i możliwości indywidualnego ustalenia warunków realizacji stażu dla wskazanej grupy osób.


Wnioski należy składać na Sekretariacie - pok. 23 (II piętro) lub przesyłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu). Wnioski składane poza wyznaczonymi terminami nie będą podlegały rozpatrzeniu. Fakt terminowego złożenia wniosków nie gwarantuje ich pozytywnego rozpatrzenia.

UWAGA!!!! Obowiązująca wersja wniosku: 2018(2) - zmiany w związku z wejściem nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

UWAGA WAŻNA INFORMACJA:

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy dokładnie zapoznać się z jego treścią, zasadami organizowania stażu obowiązującymi w PUP Brzesko oraz aktami prawnymi regulującymi ich organizację.

 • Organizator stażu składa do Urzędu wniosek wraz z wymaganymi załącznikami określonymi we wniosku.
 • Wnioski przygotowane przy użyciu innego formularza pozostaną bez rozpatrzenia.
 • Wniosek należy wypełnić w sposób czytelny wpisując treść w każde miejsce przeznaczone do uzupełnienia, nie zostawiając pustych pól. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdą w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”. Wszelkich poprawek należy dokonywać poprzez skreślenie i zaparafowanie.
 • Do wniosku należy dołączyć wyłącznie dokumenty w formie kserokopii (oryginały należy zachować), gdyż wniosek wraz
  z załącznikami pozostaje w aktach sprawy w takiej formie, w jakiej został złożony.
 • Składany wniosek wraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia załącznikami powinien być trwale spięty.
 • Wnioski w których na etapie oceny formalno – prawnej stwierdzono błędy i braki, m.in. niespełniające wymogów prawnych, niezawierające wymaganych informacji, wypełnione nieczytelnie, bez kompletu załączników, podpisane przez osobę nieupoważnioną – NIE BĘDĄ PODLEGAŁY OCENIE MERYTORYCZNEJ.

 

Internetowa wyszukiwarka nazw i kodów zawodu
- KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCIlink otworzy się w nowym oknie

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 643351
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl