Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

zmsvphTvO1KY4KqFMOdNoDJYlHxDdygHFdVl2ZLySk4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

eTNqT-In7IvuVMYwkk8QyU2oMO9-jM9dU_EZUXw6Ppk_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jPW6XNtGav5-ndbDxiCt2lWq-mVWlWREVMAWjY3O2EQ_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jFzxjcQ7qjfrSEBKGg1ETppFbwYESUwBWsWu6wyKAYw_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

uL3grdV87vS70D-F-4bOT0kNn3ceB1hQnXUljtzCSVM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

wu6A7vwk935K3P4voeeRT_ZhAlaMUKbumuKnvATVgrIIvWSbqjhwYUyafw_e-LDVQhfRhpyLy486O7Wum2mB6Q

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

(2018-07-19)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku ogłasza nabór wniosków
o organizację prac interwencyjnych
w terminie 23.07.2018 r. do 27.07.2018 r.

Wnioski należy składać na Sekretariacie - pok. 23 (II piętro) lub przesyłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu). Wnioski składane poza wyznaczonymi terminami nie będą podlegały rozpatrzeniu. Fakt terminowego złożenia wniosków nie gwarantuje ich pozytywnego rozpatrzenia.

W pierwszej kolejności refundacja będzie przysługiwała Wnioskodawcom, którzy:

 • deklarują zatrudnienie osoby powyżej 50 roku życia lub osoby niepełnosprawnej powyżej 30 roku życia
 • organizują miejsce pracy na terenie powiatu brzeskiego
 • funkcjonują na rynku co najmniej 6 miesięcy
 • nie otrzymali wsparcia w tej formie w danym roku.

 

Przy wyborze Wnioskodawców Urząd kieruje się:

 • zasadą celowości, efektywności oraz oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych przy zawieraniu przedmiotowych umów,
 • możliwością płynnego kierowania osób bezrobotnych na tworzone miejsce pracy, w odniesieniu do rodzaju stanowiska, proponowanego wynagrodzenia oraz wymagań względem kandydata do pracy określonych we wniosku, jak również efektami rekrutacji prowadzonych przez Urząd na tożsame lub pokrewne stanowiska pracy, lub na rzecz danego pracodawcy w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • dotychczasową współpracą Wnioskodawcy z Urzędem, w szczególności efektywnością zatrudnieniową uzyskaną
  z dotychczas zawartych umów,
 • wysokością otrzymanego przez Wnioskodawcę wsparcia finansowego w danym roku budżetowym.

 

Obowiązująca wersja wniosku: 2018(2)

UWAGA WAŻNA INFORMACJA:

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy dokładnie zapoznać się z jego treścią, zasadami przyznawania refundacji kosztów na wynagrodzenie obowiązującymi w PUP Brzesko oraz stosownymi aktami prawnymi.

Wnioskodawca składa do Urzędu kompletnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami określonymi we wniosku.

 • Wnioskodawca składa do Urzędu wniosek wraz z wymaganymi załącznikami określonymi we wniosku. Obowiązujący druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu: www.pup-brzesko.pl.
  Aktualny w danym naborze wzór wniosku jest odpowiednio oznaczony poprzez podanie na nim roku oraz numeru obowiązującej wersji.
 • Wnioski przygotowane przy użyciu innego formularza będą wymagały powtórnego złożenia na obowiązującym druku.
 • Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy dokładnie zapoznać się z jego treścią, niniejszymi zasadami oraz aktami prawnymi regulującymi organizację prac interwencyjnych.
 • Wniosek należy wypełnić w sposób czytelny, wpisując treść w każde miejsce przeznaczone do uzupełnienia nie zostawiając pustych pól. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdą w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”. Wszelkich poprawek należy dokonywać poprzez skreślenie i zaparafowanie.
 • Wnioski należy składać w wyznaczonych przez Urząd terminach, w Sekretariacie Urzędu - pokój 23 - II piętro lub przesyłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu). Terminy przyjmowania wniosków podawane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu.
 • Wnioski składane poza wyznaczonymi terminami nie będą podlegały rozpatrzeniu. Fakt terminowego złożenia wniosku, jak również kolejność jego złożenia nie decydują o sposobie rozpatrzenia.
 • Urząd przed podjęciem decyzji o sposobie rozpatrzenia wniosku zastrzega sobie prawo do dokonania wizytacji
  w proponowanym miejscu utworzenia stanowiska pracy, w szczególności, gdy wskazane miejsce znajduje się
  w budynku/lokalu mieszkalnym.
 • W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały minimalną liczbę punktów będzie większa niż liczba miejsc pracy możliwa do utworzenia w danym naborze, Urząd przyjmie do realizacji wnioski z najwyższą liczbą punktów.
 • W przypadku wnioskowania o utworzenie kilku miejsc prac interwencyjnych Urząd zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości organizowanych miejsc ze względu na ograniczony limit środków finansowych przeznaczonych na tę formę aktywizacji lub z uwagi na stan zatrudnienia u Wnioskodawcy.
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 642050
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl