Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

C1tWZUGKoYMZW5AAi3juAGCadzGQObMexrAeDKtd1YE

5EO3wfxOLA8KbiS2PRwc8jRCV8AMBw591sXjb3WAqaI

3nPnWfDWqb6CYG9cQ5ppX2eKeSmfiS1AaMjs3WpzauM

hx7wL3tSAB4M_scS5kNiwJaf_J35u1cvBGwkrgez-X4

tQd9c8Qr447d-V3at57FG1ZolCdVMpCb7UwVSsImM7k

pF47JR5Jo3DcQqRb9S0RfrsUFnRTMq7SiuudRk2E6Rw

pMasl2lpFI2GsYBVhKW6d4IQHX-nE9MjFhvvcT_HHas

WFT3J4IRb00-y8IqotybGuSKQftJPBm31Zf3CDZklOA

-RpN2SdCvHAvPo3udxg-DVu2IUWtNP1xGxyYlrrHvjc

rauLLC6bL11VBpuT_OCCfF0rNRT_auYvJ6MIwF_hjEA

Szkolenia

Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach PO WER ( forma archiwalna )

Adresaci:
bezrobotni
Lokalizacja:
CAZ - Szkolenia
Termin przyjmowania zgłoszeń:
od 15.02.2018 r.
Data od:
2018-02-15
Data do:
2018-03-13

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku informuje, że od dnia 15.02.2018 r.  rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (III)".

W prowadzonym naborze bony szkoleniowe będą finansowane wyłącznie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

O wsparcie w formie bonu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne do 30 roku życia (tzw. młodzież NEET), które nie uczestniczyły w kształceniu finansowanym ze środków publicznych obecnie oraz na przestrzeni ostatnich 4 tygodni.

Osoba bezrobotna do 25 roku życia może zostać objęta wsparciem w okresie do 4 miesięcy od dnia rejestracji.

 

O przyznanie bonu szkoleniowego może ubiegać się osoba uprawniona,  zarejestrowana w tut. Urzędzie, dla której ustalono profil pomocy (zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy) oraz opracowano indywidualny plan działania, z których wynika możliwość zastosowania formy wsparcia jaką jest bon szkoleniowy, a także która:

 • złoży stosowny wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego
 • uprawdopodobni możliwości podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia (oświadczenie pracodawcy o możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkolenia lub oświadczenie o planowanym rozpoczęciu działalności gospodarczej)
 • złoży oświadczenie o nieuczestniczeniu w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy w okresie ostatnich 3 lat lub złoży oświadczenie o udziale w takim szkoleniu w okresie ostatnich 3 lat i wskaże urząd pracy, który wydał skierowanie, jeżeli łączna kwota kosztów szkolenia tej osoby nie przekroczyła dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie kolejnych trzech lat.

Wsparcie kierowane jest do osób, które w okresie ostatnich 6 miesięcy nie były aktywizowane ze środków Urzędu.

Ważne informacje dotyczące tematyki szkoleń, które mogą być realizowane w ramach projektu:

 • mając na uwadze wytyczne dotyczące realizacji szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014 - 2020) efektem szkoleń, które będą realizowane w ramach bonów musi być uzyskanie kwalifikacji, które będą potwierdzone odpowiednim dokumentem
 • uzyskanie kwalifikacji musi być każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu) - poprzez uzyskanie kwalifikacji rozumie się formalny wynik oceny i walidacji uzyskany w momencie potwierdzenia przez upoważnioną do tego instytucję, że dana osoba uzyskała efekty uczenia się spełniające określone standardy.

 

Osoby bezrobotne spełniające powyższe warunki, zainteresowane ubieganiem się
o przyznanie stosownego bonu proszone są o kontakt
z doradcą klienta celem uzyskania szczegółowych informacji i otrzymania stosowanego wniosku.

Liczba dostępnych bonów: 5 bonów

Nabór wniosków o przyznanie bonów szkoleniowych w ramach Funduszu Pracy będzie prowadzony w późniejszym terminie.

powrót do listy


Ważna informacja                                                                                                        

 

Osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.), ustawie z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146), organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Kontakt do pracownika urzędu
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Magdalena Maliszczak

specjalista ds. rozwoju zawodowego

pokój nr 15 (I piętro)

 146646277  szkolenia@pup-brzesko.pl
Anna Jagusiak

specjalista ds. rozwoju zawodowego

pokój nr 15 (I piętro)

 146646277  szkolenia@pup-brzesko.pl

 

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 44647
 • NHLHdnKYtIkYV9rRFAh5hwf32Vyp3GCB1XrVUePQAYw

 • 9QdP5f5N1SriSUqlJhlBwxB2p1SHuvIGJOJs0IxJjv0

 • pg6oM3lLlM-wtPIVp-0-YrkjR98Q6mALx1E4Nng4OXY

 • bWRBg1eLYzWjbp-hPIUXMrD4ngHgVbbDl_xPUcgLhbU

 • gZedQllL6i22y5_qhEIPGmJZYeOB2KOisb02IYGLqHc

 • g7N_L4hEnO7NAO35VglqM2GwQVvWdWznfcvhVBIagfM

 • Ec3ST2psCh5NQ9RY-1mlwTtQUIOhI2X0UjD8Tf8DKW0

 • 2m1hHBx2-jN0mLewA_RKWvjXG4M8WjbCXtMhmphv1HM

 • _eg8ImPsUyz5MIjtEK5zSa1p_t26H_cvLDMR7gNqVGs

 • N7becLdvOGh4Py7cJgoqN_8In2HGRzjIUmHTj1gCmHQ

 • 4pYsUdNiHXWPWbcXJxlRYyc6DdKroBA7_WqlpZ6ze5g

 • ErXcBT0_EvQfl8QCASaBKvhGUloPbZBTRkcXpRi5Zxs

 • ZfuUBAidS0lbD7R6-Tgo_ZEWig1P_b3PrBL3kd7Lh2Q

 • DJSxf8Om95uChUmGtkHvdBKKxV_0AAxRYfZiwpnJGBE

 • GoS46Pc2BTcdEllHigbsmJCpJDz6_42A-cdHZr3-87A

 • 9m8zdgo7AfKbxYLQ-DIrj5-MkpwrtXUF8zTXV79223Y

 • vbNqoqvjOltBO_5APo1J_Q8GySQe1SqLHV0HyoRz0Hc

 • p6O_PIt2ev8oOdISpChRv_aTof-NTeKKrlNBjJUJios

 • IEDfuDpbXtAWiSXH6OgHoAJdZN2HeMb-9hI1zaUCog0

 • xKp-zXhx6N35ho5pMHQVKfmQWzh7lfuyzptJCMxMzEw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl