Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

C1tWZUGKoYMZW5AAi3juAGCadzGQObMexrAeDKtd1YE

5EO3wfxOLA8KbiS2PRwc8jRCV8AMBw591sXjb3WAqaI

3nPnWfDWqb6CYG9cQ5ppX2eKeSmfiS1AaMjs3WpzauM

hx7wL3tSAB4M_scS5kNiwJaf_J35u1cvBGwkrgez-X4

tQd9c8Qr447d-V3at57FG1ZolCdVMpCb7UwVSsImM7k

pF47JR5Jo3DcQqRb9S0RfrsUFnRTMq7SiuudRk2E6Rw

pMasl2lpFI2GsYBVhKW6d4IQHX-nE9MjFhvvcT_HHas

WFT3J4IRb00-y8IqotybGuSKQftJPBm31Zf3CDZklOA

-RpN2SdCvHAvPo3udxg-DVu2IUWtNP1xGxyYlrrHvjc

rauLLC6bL11VBpuT_OCCfF0rNRT_auYvJ6MIwF_hjEA

Szkolenia

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenia wskazane ( forma archiwalna )

Adresaci:
bezrobotni i poszukujący pracy
Lokalizacja:
CAZ - Szkolenia
Termin przyjmowania zgłoszeń:
od 21.02.2018 r. do wyczerpania środków na ten cel
Data od:
2018-02-21
Data do:
2018-03-22

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku informuje, iż od dnia 21 lutego 2018 r. rozpocznie się nabór wniosków o skierowanie na szkolenia wskazane przez osoby uprawnione.

O skierowane na szkolenia mogą ubiegać się osoby uprawnione, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności osób, które w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie były aktywizowane w ramach środków finansowych Urzędu (z wyłączeniem osób, które uczestniczyły w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy).

Osoba bezrobotna może ubiegać się o skierowanie na szkolenie jeżeli ustalono dla niej profil pomocy oraz opracowano indywidualny plan działania, z których wynika możliwość zastosowania tej formy wsparcia.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Urzędzie jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo skorzystać ze szkoleń na warunkach określonych dla bezrobotnych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w niniejszych zasadach, które finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 

Zasady naboru wniosków:

 • Osoba ubiegająca się o skierowanie na wskazane przez siebie szkolenie składa stosowny wniosek wraz z załącznikami.
 • Obowiązujący druk wniosku o skierowanie na wskazane szkolenie dostępny jest u specjalistów ds. rozwoju zawodowego, doradców klienta oraz na stronie internetowej Urzędu: www.pup-brzesko.pl, w zakładce „Szkolenia” pn. „Szkolenia wskazane przez osoby uprawnione”. Wnioski przygotowane przy użyciu innego formularza pozostaną bez rozpatrzenia.
 • Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy dokładnie zapoznać się z jego treścią, zasadami oraz aktami prawnymi regulującymi organizację szkoleń.
 • Wniosek należy wypełnić w sposób czytelny wpisując treść w każde miejsce przeznaczone do uzupełnienia, nie zostawiając pustych pól. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdą w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”. Wszelkich poprawek należy dokonywać poprzez skreślenie i zaparafowanie.
 • Dla celów ustalenia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, Urząd dokona analizy informacji zawartych w „Karcie Rejestracyjnej Osoby Bezrobotnej". W razie braku istotnych informacji w karcie, osoba jest zobowiązana do ich niezwłocznego przedłożenia.
 • Uzasadniając celowość szkolenia wnioskodawca dodatkowo może dołączyć do wniosku: 
  *uzasadnienie celowości ukończenia szkolenia sporządzone przez pracodawcę lub
  * uzasadnienie celowości ukończenia szkolenia w związku z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej.
 • Zgodnie z przepisami Rozporządzenia wnioskodawca może wskazać do przeprowadzenia szkolenia wybraną przez siebie instytucję szkoleniową, uprawnioną do szkolenia osób bezrobotnych (posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych), wypełniając dołączoną do wniosku Informację o wybranym szkoleniu, stanowiącą Załącznik Nr 4 do Wniosku.

 • Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu - w Sekretariacie Urzędu – pokój Nr 23, II piętro lub przesyłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu). Składany wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty.

 • Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu. Wniosek może być uwzględniony po spełnieniu warunków określonych w niniejszych zasadach, jeżeli jest prawidłowo sporządzony oraz gdy Urząd dysponuje środkami na jego sfinansowanie.

 • Wnioski niekompletne i nieczytelne, bez wymaganych załączników, podpisane przez osobę nieupoważnioną - NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 • Skierowanie na szkolenie wskazane przez osoby uprawnione jest formą fakultatywną. Możliwość finansowania oraz wysokość finansowanej kwoty zależna jest od:
  * wysokości kosztów szkolenia

  * posiadanych przez Urząd środków finansowych na ten cel.

 • Podejmując decyzję o sposobie rozpatrzenia wniosku uwzględnia się:

 1. posiadane przez kandydata kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, zdolność do podjęcia pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie lub zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi oraz możliwość przedłożenia osobie bezrobotnej propozycji odpowiedniej pracy,

 2. korzystanie przez wnioskodawcę z usług urzędu w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,

 3. uzasadnienie celowości sfinansowania szkolenia, w szczególności sporządzone przez potencjalnego pracodawcę,

 4. okres pozostawania osoby w ewidencji urzędu pracy.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
Magdalena Maliszczak

specjalista ds. rozwoju zawodowego

pokój nr 15 (I piętro)

14 66 46 277 mmaliszczak@pup-brzesko.pl

Powiązane pliki:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
plik w formacie PDF Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną 13-02-18 08:09 99.6KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 99.6KB) pobierz
plik w formacie PDF Zasady organizacji szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione (szkolenia indywidualne) 13-02-18 08:09 67.33KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 67.33KB) pobierz
powrót do listy


Ważna informacja                                                                                                        

 

Osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.), ustawie z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146), organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Kontakt do pracownika urzędu
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Magdalena Maliszczak

specjalista ds. rozwoju zawodowego

pokój nr 15 (I piętro)

 146646277  szkolenia@pup-brzesko.pl
Anna Jagusiak

specjalista ds. rozwoju zawodowego

pokój nr 15 (I piętro)

 146646277  szkolenia@pup-brzesko.pl

 

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 45384
 • NHLHdnKYtIkYV9rRFAh5hwf32Vyp3GCB1XrVUePQAYw

 • 9QdP5f5N1SriSUqlJhlBwxB2p1SHuvIGJOJs0IxJjv0

 • pg6oM3lLlM-wtPIVp-0-YrkjR98Q6mALx1E4Nng4OXY

 • bWRBg1eLYzWjbp-hPIUXMrD4ngHgVbbDl_xPUcgLhbU

 • gZedQllL6i22y5_qhEIPGmJZYeOB2KOisb02IYGLqHc

 • g7N_L4hEnO7NAO35VglqM2GwQVvWdWznfcvhVBIagfM

 • Ec3ST2psCh5NQ9RY-1mlwTtQUIOhI2X0UjD8Tf8DKW0

 • 2m1hHBx2-jN0mLewA_RKWvjXG4M8WjbCXtMhmphv1HM

 • _eg8ImPsUyz5MIjtEK5zSa1p_t26H_cvLDMR7gNqVGs

 • N7becLdvOGh4Py7cJgoqN_8In2HGRzjIUmHTj1gCmHQ

 • 4pYsUdNiHXWPWbcXJxlRYyc6DdKroBA7_WqlpZ6ze5g

 • ErXcBT0_EvQfl8QCASaBKvhGUloPbZBTRkcXpRi5Zxs

 • ZfuUBAidS0lbD7R6-Tgo_ZEWig1P_b3PrBL3kd7Lh2Q

 • DJSxf8Om95uChUmGtkHvdBKKxV_0AAxRYfZiwpnJGBE

 • GoS46Pc2BTcdEllHigbsmJCpJDz6_42A-cdHZr3-87A

 • 9m8zdgo7AfKbxYLQ-DIrj5-MkpwrtXUF8zTXV79223Y

 • vbNqoqvjOltBO_5APo1J_Q8GySQe1SqLHV0HyoRz0Hc

 • p6O_PIt2ev8oOdISpChRv_aTof-NTeKKrlNBjJUJios

 • IEDfuDpbXtAWiSXH6OgHoAJdZN2HeMb-9hI1zaUCog0

 • xKp-zXhx6N35ho5pMHQVKfmQWzh7lfuyzptJCMxMzEw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl