Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

xSnZ-s6QPCgqBEidwI7I9QP9IXvnL884xrLVAMeL8ryaWRHmd2NhbnVBz8cYzC-ntIFellx_NQqDhUM8ntD3eg

H-Fn7xUdQv5IpdOj8lbasqNjUjvIK6OhPbgWBlKQ9paaWRHmd2NhbnVBz8cYzC-ntIFellx_NQqDhUM8ntD3eg

4RAJhUTM1mqhNUGF5ghdcQACEYQw6oMVtoTtyaKBqSyaWRHmd2NhbnVBz8cYzC-ntIFellx_NQqDhUM8ntD3eg

j1leJWABxTW3FQUqnS9tADKQQuztEjck5dyntC3EJWSaWRHmd2NhbnVBz8cYzC-ntIFellx_NQqDhUM8ntD3eg

yQpOjSs4lhnq7fEPEnVdS55II8Dz4UM2Yuk3naVPnemaWRHmd2NhbnVBz8cYzC-ntIFellx_NQqDhUM8ntD3eg

AZvw6wIVDXLNc2xuiPnq24rS6_GIp_bsBcAjqz_-wVSaWRHmd2NhbnVBz8cYzC-ntIFellx_NQqDhUM8ntD3eg

tFKjhIfSeKRfX5bfXMKz0w2TniLRYeB8JvWyD7vZijmaWRHmd2NhbnVBz8cYzC-ntIFellx_NQqDhUM8ntD3eg

es39MwYguz8shToNEI1E2XfpjvBppzzOc_qwShFXPXeaWRHmd2NhbnVBz8cYzC-ntIFellx_NQqDhUM8ntD3eg

nI7ZBGQ82Q1AdXDh4MN0jdez6Q4FKVQPcY8R7WoT-HuaWRHmd2NhbnVBz8cYzC-ntIFellx_NQqDhUM8ntD3eg

lmcndV9QBhdvA2AEN9rEj9dOkx1Lq-B_DoKY4QxEG5tiDq3wiypvH6bs1C14WEeb6TUB1sZUkTRzIusYJFh5WA

Strona główna » Oferty pracy » Oferty pracy na rynku lokalnym

Oferty pracy na rynku lokalnym

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy
 • udostępnianiu bezrobotnym i poszukującym pracy aktualnych ofert pracy
 • kierowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy na wolne miejsca pracy przy uwzględnieniu kwalifikacji zawodowych bezrobotnych, poszukujących pracy i wymagań pracodawcy, niezbędnych do zatrudnienia na określonym stanowisku pracy
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami
 • informowaniu bezrobotnych o możliwościach uzyskania innej pomocy celem zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Powiatowy urząd pracy przyjmuje od pracodawców zgłaszane oferty pracy w celu pozyskania odpowiednich kandydatów wśród osób zarejestrowanych.

Każda oferta pracy, nie później niż w następnym dniu po dniu jej przyjęcia do realizacji, jest upowszechniana przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku poprzez:

 • podanie do wiadomości publicznej informacji o tej ofercie w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku, w szczególności z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych
 • zamieszczenie w internetowej bazie ofert pracy oraz w bazie ofert pracy EURES, wraz z oznaczeniem, czy pracodawca krajowy jest szczególnie zainteresowany zatrudnieniem kandydata z państwa EOG
 • przekazanie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych do powiatowych urzędów pracy wskazanych w zgłoszeniu krajowej oferty pracy w celu upowszechnienia w ich siedzibach
 • inne formy przekazu, jeżeli powiatowy urząd pracy posiada takie możliwości.

Krajowa oferta pracy upowszchniana jest w formie:

 • otwartej, która zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy
 • zamkniętej, która nie zawiera danych pracowacy zgłaszającego ofertę.

Pośrednictwo pracy otwarte polega na podawaniu do wiadomości wszystkich informacji dotyczących oferty pracy włącznie
z adresem pracodawcy i sposobem kontaktu z nim.

Pośrednictwo pracy zamknięte polega na publikowaniu informacji dotyczących oferty pracy bez informacji, które pozwolą zidentyfikować pracodawcę. Realizacja ofert pracy w ramach pośrednictwa zamkniętego prowadzona jest przez pracownika Urzędu, którego zadaniem jest przeprowadzenie doboru kandydatów na stanowiska lub do prac określonych przez pracodawcę
w ofercie pracy. Po ustaleniu, że osoba zarejestrowana spełnia oczekiwania pracodawcy, otrzymuje ona stosowne skierowanie.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku wydaje osobom zarejestrowanym "skierowania do pracodawców" zgłaszających oferty pracy.

Osoba, która wyraził zgodę na przekazywanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku informacji dotyczących oferowanych form pomocy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (m.in. telefonu oraz poczty elektronicznej) zobowiązuję się do:

 • potwierdzenia zapoznania się z przekazywaną informacją, nie później niż w następnym dniu po dniu jej przekazania
 • stawiennictwa w miejscu i terminie proponowanym przez powiatowy urząd pracy lub ustalonym z pracodawcą krajowym
  w celu skorzystania z propozycji pomocy
 • niezwłocznego poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku o efektach skorzystania z propozycji pomocy,
  w szczególności o efektach kontaktu z pracodawcą krajowym.

Bezrobotny, który odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy
 • 270 dni w przypadku trzeciej odmowy.

Usługa pośrednictwa pracy świadczona jest przez publiczne służby zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 i 1149 z późn. zm.), zgodnie ze standardami usług rynku pracy, które zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667).


Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają doradcy klienta:

Obsługa osób bezrobotnych przez doradców klienta (obowiązująca od 01.02.2018 r.):
A, B, D, E, F          
pokój nr 2

stanowisko 2
Lucyna Szeląg - doradca zawodowy (doradca klienta)

146646275 lub 146630522 wew. 275

G, H, I, J
pokój nr 2

stanowisko 3
Sabina Kuciel - doradca zawodowy (doradca klienta)

146646275 lub 146630522 wew. 275

K
pokój nr 8
stanowisko 4
Katarzyna Przepiórka - pośrednik pracy (doradca klienta)

146646273 lub 146630522 wew. 273

L, Ł, M, N
pokój nr 8

stanowisko 5

Angelika Rudnik - doradca zawodowy (doradca klienta)
146646273 lub 146630522 wew. 273

O,R, S
pokój nr 9
stanowisko 7
Danuta Wójtowicz - pośrednik pracy (doradca klienta)

146646258 lub 146630522 wew. 258

Ś, T, U, W, Z, Ż, Ź
pokój nr 9
stanowisko 8
Irena Ciura - pośrednik pracy (doradca klienta)

146646258 lub 146630522 wew. 258

C, Ć

 pokój nr 16 stanowisko 9
Renata Krawczyk - doradca zawodowy (doradca klienta)

146646267 lub 146630522 wew. 267

P

pokój nr 16 stanowisko 10

Joanna Czosnek - doradca zawodowy - stażysta (doradca klienta)

146646267 lub 146630522 wew. 267

Obsługa osób poszukujących pracy
A - Z pokój nr 8

stanowisko 5

Angelika Rudnik - doradca zawodowy (doradca klienta)
146646273 lub 146630522 wew. 273
Przydatne strony internetowe:

Utworzono: 2012-08-02 09:53 | Redagował: Marta Smoleń 2018-08-12
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 597260
 • 7LOwCNQ8lfu0IaBoCw_D1wlBp1j6N7oOKVumPdQLE41vrgh_hZE9WQtpPdfEd9_8UIevsSac3ZXdQ0D__qMD2g

 • u9NX7Vc-wGatVo8dTB2Hak9ctHelqy-ZGRExx5Tc6WJvrgh_hZE9WQtpPdfEd9_8UIevsSac3ZXdQ0D__qMD2g

 • wvnErNsLOE4Eolg17LamtVIfrc6mGf002AqcHGSFAHRvrgh_hZE9WQtpPdfEd9_8UIevsSac3ZXdQ0D__qMD2g

 • GMR1DuZuaXs3H3o5vSmc85ItdgUjUKDN4OKhmhhU0qZvrgh_hZE9WQtpPdfEd9_8UIevsSac3ZXdQ0D__qMD2g

 • D8Zg5b2ZyA0AjFldNh8eeZBFmtvXrOasRu5zP8nGjAdvrgh_hZE9WQtpPdfEd9_8UIevsSac3ZXdQ0D__qMD2g

 • R_XrFPle03tCBYARGlzKZAg7SALVRWLzswwpABDtBmxvrgh_hZE9WQtpPdfEd9_8UIevsSac3ZXdQ0D__qMD2g

 • c9OxTwG4aVMkDznxCDv1Vqa16Q4seeN92Nq0uqVRzY1vrgh_hZE9WQtpPdfEd9_8UIevsSac3ZXdQ0D__qMD2g

 • _IEehFt79HBKIaF-pe4AVqmQcJdzTmZmky9vbGtJc2Rvrgh_hZE9WQtpPdfEd9_8UIevsSac3ZXdQ0D__qMD2g

 • u0MzxSr7o68tKhp8qYOOScpCexcOKPAFw-bgv0vPXU9vrgh_hZE9WQtpPdfEd9_8UIevsSac3ZXdQ0D__qMD2g

 • jEABwmWrJ-y1-DUO7gLG_34AlnIkucAJnbEZHCi-94GaWRHmd2NhbnVBz8cYzC-ntIFellx_NQqDhUM8ntD3eg

 • aTwD7HVAsz8G91JlbJrG_HFmZt6mRKN8F03RcZqCohGaWRHmd2NhbnVBz8cYzC-ntIFellx_NQqDhUM8ntD3eg

 • ga0RsNnBhLBHOD-2giZ018JWEZ9xwakVWZ986LRsaSGaWRHmd2NhbnVBz8cYzC-ntIFellx_NQqDhUM8ntD3eg

 • aXmDHNIA7Yi-KTgR4Uf_lqGHJc1a0UtQ4I3p8XXNcSqaWRHmd2NhbnVBz8cYzC-ntIFellx_NQqDhUM8ntD3eg

 • bPN9Dlar-eqMTZNcb5JuMJGQNDjJqtE91AB2p0Wbui2aWRHmd2NhbnVBz8cYzC-ntIFellx_NQqDhUM8ntD3eg

 • P8Vch_K_QTRqQeHIW4HlpAa-CkYXYaXXDCslDLUy0ciaWRHmd2NhbnVBz8cYzC-ntIFellx_NQqDhUM8ntD3eg

 • bjLA6zCuBscw2M6LTbmy31OtINwREJNXiCcWcj-X3IuaWRHmd2NhbnVBz8cYzC-ntIFellx_NQqDhUM8ntD3eg

 • F-CDDF51bOCs2KeQQimnazY1qEvXUsmBkkeXoDwtzpCaWRHmd2NhbnVBz8cYzC-ntIFellx_NQqDhUM8ntD3eg

 • kN48-5p-WqTiKggahIf2WiKoktYRsIpkhBFkwjmGwRyaWRHmd2NhbnVBz8cYzC-ntIFellx_NQqDhUM8ntD3eg

 • 8h8tZYV-DJRniU2fwOcmgOOth-3RQzVYMqhbsx1ukHSaWRHmd2NhbnVBz8cYzC-ntIFellx_NQqDhUM8ntD3eg

 • hrPUtO1T2LbwZy6AZM42BS6rBMPqzM66qqunEOSd0GKaWRHmd2NhbnVBz8cYzC-ntIFellx_NQqDhUM8ntD3eg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl